fremat verhuur van steigers en bouwmaterieel

Openingstijden Bouwvakantie 2024

periode van 22 juli tot 12 augustus 2024

Geopend van maandag t/m Vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 De zaterdagen in de bouwvakantie zijn wij gesloten.

20 juli 2024 gesloten

3 augustus 2024 gesloten

10 augustus 2024 gesloten

17 augustus 2024 gesloten

FREMAT VERHUUR BRABANT B.V., gevestigd te Dongen

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  – gebruiker: Fremat B.V., verkoper, verhuurder, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  – opdrachtgever: koper, huurder, de wederpartij van gebruiker;
  – overeenkomst: de tussen gebruiker en opdrachtgever c.q. koper, huurder gesloten koop-, huur-, onderhoud- of reparatieovereenkomst.

Artikel 2 Algemeen

 1.  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2.  De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt;
 3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 4.  De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van koper, opdrachtgever c.q. huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 5.  Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever c.q. huurder zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen;
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken;
 7. Artikel 2 lid 7 heb ik laten vervallen, hetgeen met het oog op artikel 1 lid 1 feitelijk geen toevoegende waarde had.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
 2.  Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
  a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
  b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod;
  c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van de te onderhouden of te repareren machine;
 3. Gebruiker behoudt het recht voor een bestelling of opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
 4. Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
 5. De door gebruiker opgegeven levertijden zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 7. Indien gebruiker voor verzending van de gekochte zaken zorgdraagt brengt gebruiker steeds de transport- en verpakkingskosten bij opdrachtgever afzonderlijk in rekening;
 8. Indien geleverd wordt onder rembours, brengt gebruiker steeds rembourskosten in rekening bij opdrachtgever;
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 10. Indien gebruiker met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

 1.  Is aan opdrachtgever een model of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;
 2. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland;
 2. Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, materialen en/of de te onderhouden machine, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
 7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

 1. Levering van materialen geschiedt af adres gebruiker, tenzij anders overeengekomen;
 2. Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker;
 3. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;
 4. Indien de zaken worden afgeleverd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
 5. Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
 6. Indien gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen;
 7. Gebruiker is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deel- opleveringen c.q. leveringen afzonderlijk te factureren;

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het gekochte, het gehuurde, de verrichte werkzaamheden op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde of de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na levering, althans binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
 2. Gebruiker zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen;
 3. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, dan wel het geleverde herstellen c.q. vervangen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Gebruiker is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Aansprakelijkheid” en “Garantie” bepaalde.

Artikel 9 Vergoeding, prijs en kosten

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen;
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
 3. Prijzen en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW;
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kan gebruiker de verschuldigde kosten periodiek in rekening brengen;
 5. Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of tarief;
 6. Gebruiker mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs;
 7. Gebruiker zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;
 8. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. wettelijke rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
 3. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde machines, onderdelen en andere zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden, onderverhuren, noch op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 5. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
 3. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Annulering

 1. Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor:
  – afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde materialen c.q. het geleverde;
  – voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  – onrechtmatig of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever van het geleverde;
 3. Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 4. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend;
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Risico-overgang

 1. Indien opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van gebruiker, inclusief kosten van transport en opslag, op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;
 3. Indien gebruiker voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel op risico van opdrachtgever.

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
  komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. 18.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, ontwerpen, schetsen, tekeningen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
 3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Garantie

 1. De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;
 2. Gebruiker verstrekt aan de directe opdrachtgever c.q. koper een fabrieksgarantie op haar geleverde materialen;
 3. Deze garantie is beperkt tot:
  – fabrieksfouten en omvat dus geen storingen en schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik;
  – leveringen aan opdrachtgevers c.q. kopers in Nederland;
 4. Deze garantie vervalt:
  – bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
  – bij wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
 5. Zolang opdrachtgever c.q. koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling;

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR

Artikel I Algemeen

 1. Op overeenkomsten van huur en verhuur zijn onverkort en integraal de overige bepalingen uit deze voorwaarden toepasselijk, behoudens de artikelen 5, 7,11 en 20;
 2. Indien en voor zover deze bijzondere bepalingen terzake verhuur strijdig zijn met bepalingen uit het algemene deel van deze voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen;
 3. Gebruiker verbindt zich aan huurder de gehuurde zaken ten gebruike in huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van gebruiker ten gebruike in huur aan te nemen;
 4. Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

Artikel II De huurperiode

 1. De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden teruggeleverd, op een door gebruiker opgegeven locatie;
 2. Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd om wat voor reden dan ook, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;
 3. Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel gebruiker niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voorzover gebruiker het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is gebruiker gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;
 4. Gebruiker behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen;
 5. Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtname van een opzegtermijn van 5 werkdagen.

Artikel III Beschikbaarstelling

 1. Gebruiker draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften;
 2. Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij gebruikers opslagplaats of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;
 3. Indien gebruiker het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto’s en andere te gebruiken transportmiddelen, gebruiker en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen;
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein waarop het gehuurde gebruikt wordt of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden als gevolg van het afleveren van het gehuurde.

Artikel IV Risico

 1. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico – inclusief transportrisico – van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;
 2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend;
 3. Huurder vrijwaart gebruiker voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

Artikel V Gebruik

 1. Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging;
 2. Huurder is verplicht alle overheidsvoorschriften, met name milieu- en veiligheidsvoorschriften, stipt in acht te nemen. Huurder is gehouden tot vrijwaring van verhuurder voor iedere aansprakelijkheid ter zake;
 3. Gedurende de huurperiode is gebruiker te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren, af te stellen, te repareren of te vervangen. Huurder dient op eerste verzoek van gebruiker onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;
 4. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens gebruiker uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
  Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van gebruiker, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld;
 5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

Artikel VI Teruglevering

 1. Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van gebruiker c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen.
  Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van gebruiker daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan gebruiker te overhandigen;
 2. Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft gebruiker het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van gebruiker de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal gebruiker het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Gebruiker zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;
 3. Indien gebruiker het transport verzorgt, is het gestelde in artikel III.3 ten deze van toepassing.

Artikel VII Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken;
 3. Iedere aansprakelijkheid van gebruiker jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van gebruiker met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 4. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend;
 5. Indien huurder de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het huurcontract- daartoe bevoegd te zijn. Huurder is naast deze (rechts)persoon persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten;

Artikel VIII Ontbinding

 1. Indien huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of in strijd daarmee handelt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is gebruiker gerechtigd, onverminderd het recht van gebruiker op algehele schadevergoeding, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter, middels een enkele tot de huurder gerichte kennisgeving, met dadelijke ingang te ontbinden. Huurder is alsdan gehouden het gehuurde terstond te retourneren en de gehele huursom te voldoen.

Artikel IX Derdenbeding

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of kan worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van gebruiker heeft te vorderen of mocht hebben;
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van gebruiker jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbinden. Afgifte als genoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie;
 3. Indien de situatie van art IX.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door de huurder zou willen continueren, is de huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de resterende looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities;
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit;
 5. Het hiervoor in de artikelen IX.1 tot en met IX.4 omschreven derdenbeding is onherroepelijk voor gebruiker en huurder.

Artikel X Transport/Risico

 1. Indien en voorzover gebruiker het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door huurder aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt huurder alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;
 2. Eventuele specifieke wensen van de huurder inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de huurder verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen;

SLOTBEPALINGEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de Rechtbank in de
vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant onder nummer 18051088.